16° Środa
17 Października

Czw

Pią

SobRegulamin ogłoszeń

Pponiższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych publikowanych na portalu wpr24.pl

Portal Wpr24.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
1. Portal Wpr24.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
2. Portal Wpr24.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Wpr24.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
3. Portal Wpr24.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Wpr24.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
4. Portal Wpr24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Wpr24.pl.

UŻYTKOWNIK
1.    Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.    Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
3.    Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia).
4.    Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie usunięte ogłoszenie Użytkownika. W takiej sytuacji Wpr24.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
6.    Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
7.    Portal Wpr24.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie, oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookies), organom uprawnionym, a także, w uzasadnionych przypadkach, przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
o    treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
o    treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
o    treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
o    treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
o    treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
o    treść ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
o    treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
o    treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
o    treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
o    treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
o    treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);
o    treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
o    treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę
o    treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.
3. Aby dodać zdjęcie do serwisu ogłoszenia.wpr24.pl musisz posiadać do niego prawa autorskie.
4. W kategorii "Praca":
o    zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,
o    administracja portalu Wpr24.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.
5. W kategorii "Praca"
o    W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.
o    Wpr24.pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.
6. W kategoriach społecznościowych "Sport , taniec, partnerzy do gry” zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które dotyczą ofert firm, klubów, fundacji, biur podróży i innych, nie będących inicjatywami osób prywatnych.
7. Administracja portalu Wpr24.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
8. W kategorii Różne/Zwierzęta blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu.
Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowy dodatek do sprzedawanego przedmiotu.
9. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Wpr24.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Portal Wpr24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Wpr24.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
3. Wpr24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.